Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
Archive

News

10 June 2024
Aneks nr 1 do planu połączenia

Aneks nr 1 do planu połączenia

Spółki Anguilla Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zabrzu
ze Spółką Huta „Zabrze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Aneks nr 1 do planu połączenia [PDF, 6MB]

Read more
29 February 2024
Plan połączenia

Plan połączenia

Spółki Anguilla Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zabrzu
ze Spółką Huta “Zabrze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Plan połączenia [PDF, 9MB]

Read more
28 July 2023

Zarząd Huty Zabrze S.A. pragnie poinformować, iż z dniem 1.07.2023r. Huta Zabrze S.A. została członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Read more

FOR SUPPLIERS

Environmental rules for Subcontractors

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA PODWYKONAWCÓW/DOSTAWCÓW ŚWIADCZACYCH USŁUGI NA TERENIE HUTY ZABRZE S.A.

 1. Przed przystąpieniem do realizacji umowy/zlecenia Podwykonawca/Dostawca jest zobowiązany przedstawić przedstawicielowi Huty Zabrze S.A. (Spółki) nadzorującemu prace podwykonawcze stosowne uprawnienia pracownicze do wykonywania prac, przedłożyć kopie aktualnych pozwoleń/decyzji wydanych przez stosowny organ administracji w zakresie świadczonej usługi a w szczególności gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie wykonywania usługi, a także pozwolenia na wprowadzania gazów i pyłów do atmosfery.
 2. Przed przystąpieniem do pracy Podwykonawca/Dostawca powinien zapoznać sie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska (w tym z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedurami) jakie funkcjonują na terenie Huty Zabrze, oraz przeszkolić podległych pracowników jak i innych podwykonawców i podmiotów działających w jego imieniu z obowiązujących wymagań w tym zakresie.
 3. Pełnomocnik ds. SZŚ, Auditorzy Wewnętrzni, Inspektorzy BHP i Ppoż.,  Pracownicy Działu Zabezpieczenia Technicznego,  lub inni wyznaczeni pracownicy Huty Zabrze mają prawo auditowac miejsca świadczenia usług oraz wydawać pracownikom podwykonawcy wiążące zalecenia w zakresie BHP, Ppoż. oraz ochrony środowiska.
 4. W przypadku zidentyfikowania przez Pracownika Huty Zabrze  nieprzestrzegania zaleceń dotyczących ochrony środowiska, BHP i przepisów Ppoż. przez Podwykonawcę/Dostawcę, Pracownik zobowiązany jest zgłosić te informacje do PZŚ, który za pośrednictwem Prezesa Zarządu  zwróci pisemną uwagę Podwykonawcy. Kolejne zwrócenia uwagi mogą skutkować zerwaniem umowy z Podwykonawca lub zaniechaniem przyszłej współpracy. 
 5. Zabrania sie Podwykonawcy/Dostawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z osobą wystawiającą zlecenie z ramienia Spółki (Zleceniodawcą), oraz zobowiązuje się do maksymalnego zmniejszania zużycie nośników energii i surowców naturalnych.
 6. O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii i nieprawidłowości należy powiadomić Zleceniodawcę lub PZŚ.
 7. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego ( PZŚ).

 

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

  

I. DOT. MATERIAŁÓW, SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

 1. Podwykonawca/Dostawca może składować na terenie Spółki materiały potrzebne do wykonania prac tylko w czasie wykonywania usługi, w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze Zleceniodawcą i PZŚ.
 2. Podwykonawcy/Dostawcy nie wolno wwozić na teren Spółki bez konsultacji ze Zleceniodawcą i PZŚ jakichkolwiek materiałów, substancji chemicznych i środków mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne lub stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
 3. Wszystkie wwożone na teren Spółki oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
 4. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie jednego ze składników środowiska, wówczas należy postępować według obowiązujących przepisów prawa, instrukcji postępowania w przypadku awarii i przyjętym w Spółce zasadom:
  • W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania sie przez zastosowanie dostępnych środków,
  • Wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz w zależności od okoliczności i uzgodnień ze Zleceniodawca oraz PZŚ przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady posiadającej odpowiednie zezwolenia.
  • Spółka posiada na wyposażeniu standardowe środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia do gleby, pojemniki, do których mogą być zbierane zużyte sorbenty oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się, natomiast Podwykonawca/Dostawca przy uwzględnieniu rodzaju substancji przez siebie użytkowanych zapewni wszelkie specjalne materiały sorpcyjne nie będące na stanie Spółki.
 5. Podwykonawcy/Dostawcy nie wolno na terenie Spółki i miejsca prowadzenia robót myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, czy odpadów, itp.
 6. Podwykonawcy/Dostawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz Spółki wylewać jakichkolwiek żrących, i trujących substancji, czy płynów do kanalizacji i gleby.


 II. DOT. POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

 1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Podwykonawcy/Dostawcy nie wolno wwozić na teren Spółki jakichkolwiek odpadów.
 3. Przed przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego, wód gruntowych i gleby.
 4. Podwykonawca/Dostawca zobowiązuje się minimalizować ilość powstających odpadów oraz   zabierać z terenu Spółki wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług.
 5. Kategorycznie zabrania się wyrzucania czy spalania jakichkolwiek odpadów na terenie Spółki


III. DOT. POSTĘPOWANIA PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ HAŁASU 

 1. Podwykonawca/Dostawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstają emisje hałasu do otoczenia jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa.
 2. Jeżeli podczas realizacji prac przez Podwykonawcę zostaną stwierdzone przekroczenia hałasu osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania usługi ma obowiązek wstrzymania robót i podjęcia stosownych działań korygujących.
 3. Podwykonawca/dostawca zobowiązuje się zmniejszyć uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych dla otoczenia