Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
Archive

News

29 February 2024
Plan połączenia

Plan połączenia

Spółki Anguilla Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zabrzu
ze Spółką Huta “Zabrze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Plan połączenia [PDF, 9MB]

Read more
28 July 2023

Zarząd Huty Zabrze S.A. pragnie poinformować, iż z dniem 1.07.2023r. Huta Zabrze S.A. została członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Read more
24 May 2022

Zarząd Huty Zabrze S.A. informuje, że w dniu 18.05.2022 doszło do częściowego zapadnięcia się posadzki w budynku hali przemysłowej na terenie Huty Zabrze S.A. Powiadomiono odpowiednie służby, które po przybyciu na miejsce przeprowadziły stosowne czynności.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pracowników. Żadnej z osób przebywających na terenie hali nic się nie stało.

W chwili obecnej do czasu ustalenia przyczyny zdarzenia praca na hali została wstrzymana, a obiekt zabezpieczono.

Wykonujemy działania wg wskazań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.

Jednocześnie informujemy, że praca w pozostałych halach produkcyjnych Huty Zabrze S.A. nie objętych zdarzeniem prowadzona jest w normalnym trybie.

Read more

FOR SUPPLIERS

Ogólne Warunki Zakupu

 1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – OWZ
  1. Niniejsze Warunki Ogólne Zakupu (dalej: OWZ) stosuje się do wszystkich Umów lub Zamówień (dalej: Umowa) zakupu Towarów i Usług przez Hutę Zabrze S.A. (dalej: Hutę Zabrze), bez względu na tryb ich zawarcia, chyba, że co innego wynika z treści danej Umowy.
  2. W przypadku ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWZ, a warunkami sprzedaży stosowanymi przez Dostawcę pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w niniejszych OWZ. W przypadku ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWZ, a treścią Umowy rozstrzygająca jest treść Umowy.
  3. Zawarcie Umowy:
   1. Zasadą jest zawieranie umów w formie pisemnej; – oryginał umowy lub zamówienia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Huty Zabrze – skan umowy lub zamówienia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Huty Zabrze i przesłany na adres e-mail Dostawcy.
  4. Słownik: Przedmiot Umowy – Towary lub Usługi opisane w Umowie, w załącznikach do umowy lub w Zamówieniu,
   Odbiorca – Huta Zabrze S.A.
   Dostawcza – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dostarcza Towary i Usługi do Huty Zabrze,
   Towary – wszelkie towary, urządzenia i materiały jakie muszą być dostarczone do Odbiorcy przez Dostawcę w ramach wykonania Przedmiotu Umowy lub Zamówienia,
   Usługi– wszelkie usługi jakie muszą być wykonywane w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub Zamówienia
 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, najpóźniej w terminie 2. dni roboczych od daty jego doręczenia, Dostawca jest zobowiązany do przesłania do Huty Zabrze potwierdzenia zamówienia.
  2. Poprzez potwierdzenie zamówienia Dostawca zapewnia, że przyjmuje zamówienie do realizacji oraz potwierdzone w zamówieniu towary lub usługi będą w pełni spełniały wszelkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez Huta Zabrze w zamówieniu.
  3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Dostawcę niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
  4. Niepotwierdzenie zamówienia w terminie określonym w ust. 2.1. powyżej przyjmuje się za przyjęte do realizacji.
  5. Do celów realizacji zamówienia obowiązująca jest wyłącznie dokumentacja (rysunki, specyfikacje, procedury, wymagania itp.) przywołana w przedmiotowym zamówieniu i odpowiednich zmianach zamówienia, jeśli takie istnieją.
  6. Huta Zabrze zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od zamówienia za pisemnym zawiadomieniem oraz dochodzenia od Dostawcy naprawienia szkody, w przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań przyjętych w zamówieniu bądź potwierdzeniu zamówienia.
  7. W przypadku gdy Dostawca stwierdzi, że nie będzie w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu realizacji umowy, Dostawca ma obowiązek natychmiast zgłosić to pisemnie Odbiorcy z podaniem szczegółowych przyczyn, przy czym w zaistniałej sytuacji uprawnienia Odbiorcy nie ulegają z tego powodu żadnym ograniczeniom i/lub zmianom.
  8. W przypadku stwierdzenia opóźnienia z realizacją umowy przez Dostawcę, co może wpłynąć na terminowe wykonanie umowy przez Dostawce lub w przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w podpunkcie 2.7. Hucie Zabrze przysługuje prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonani Usługi lub dostawy Towaru tzw. wykonawstwo zastępcze.
  9. Wszelkie obciążenia założone na Hutę Zabrze SA (kary umowne, odszkodowania) wynikające z opóźnienia spowodowane przez Dostawcę, Odbiorca przeniesie na Dostawcę w pełnej wysokości.
  10. W każdym momencie realizacji umowy Huta Zabrze zastrzega sobie prawo do wykonania inspekcji Dostawcy, w celu skontrolowania stopnia zaawansowania wykonania zamówienia.
  11. Dostawca ponosi koszty wynikające z nieterminowej dostawy, chyba że nowy termin został pisemnie zaakceptowany przez Odbiorcę.
 3. CENY
  1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy lub Zamówienia Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę określoną w danej Umowie lub Zamówieniu, zwaną dalej Ceną Umowną. Cena Umowna obejmuje zapłatę za Przedmiot Umowy lub Zamówienia wykonany na warunkach DDP zgodnie z INCOTERMS 2020.
  2. Do Ceny Umownej zostanie naliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  3. Jeżeli Dostawca otrzymał zaliczkę na poczet realizacji Umowy lub Zamówienia, Odbiorca może zażądać zwrotu zaliczki w przypadku naruszenia przez Dostawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub Zamówienia. Dostawca obowiązany jest zaliczkę zwrócić w terminie określonym w żądaniu Odbiorcy.
  4. Odbiorca oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 118, tekst jednolity z późn. zm.)
  5. Z chwilą zapłaty przez Odbiorcę na rzecz Dostawcy Ceny i/lub Ceny za dany Etap, Dostawca przenosi na Odbiorcę autorskie prawa majątkowe (dalej jako „Prawa Majątkowe”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.; dalej jako „PrAut”) do wszelkich wyników prac stanowiących utwory (w tym również programy komputerowe, w szczególności dokumentacja, rysunki, instrukcje, zalecenia, wytyczne, regulaminy) a także do ich wszystkich części oraz dowolnych elementów (dalej indywidualnie jako „Utwór” a łącznie jako „Utwory”), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności określonych w art. 50 pkt. 1-3 PrAut, a w odniesieniu do programu komputerowego w art. 74 ust. 4 PrAut, w tym na następujących polach eksploatacji:
   1. wykorzystywanie, stosowanie, wyświetlanie Utworu i jego egzemplarzy w dowolny sposób, w całości i we fragmentach, bez dodatkowej zgody uprawnionego, dla dowolnych celów w szczególności w celu wykorzystania do Umów i w działalności gospodarczej Odbiorcy,
   2. wprowadzanie Utworu do pamięci komputera a także innych urządzeń elektronicznych, przesyłanie w jakikolwiek sposób, w szczególności za pomocą sieci teleinformatycznych, zapis i archiwizacja czasowa lub trwała w szczególności na serwerach i w chmurze obliczeniowej, prezentowanie nieograniczonemu kręgowi osób;
   3. wytwarzanie egzemplarzy Utworu oraz kopii plików danych, dla dowolnych celów, bez żadnej dodatkowej zgody uprawnionego, dowolną techniką i na wszelkich nośnikach, we wszelkich formatach i systemach zapisu, sporządzanie kopii zapasowych dla dowolnych celów i w dowolnych ilościach i używanie ich jednocześnie;
   4. publikowanie, rozpowszechnianie odpłatne i nieodpłatne, wprowadzenie do obrotu i dystrybucja zwłaszcza poprzez sprzedaż, zamianę, najem i użyczenie Utworu, udzielanie licencji, w dowolny sposób i do dowolnego kręgu odbiorców;
   5. modyfikacje Utworu, tłumaczenie, wszelkie zmiany, zwielokrotnienia kodu, przystosowywanie, adaptacje, inżynieria wsteczna, dla jakichkolwiek celów, w szczególności w celu wykorzystania w Umowie i w działalności gospodarczej Odbiorcy;
   6. publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci internetowej i w innych sieciach telekomunikacyjnych
   7. modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Huty Zabrze (łącznie jako „Pola Eksploatacji”).
  6. Odbiorca jest uprawniony, bez żadnych ograniczeń, do dalszego zbywania i obciążania Praw Majątkowych i udzielania licencji o dowolnej treści na wszystkich lub niektórych Polach Eksploatacji na rzecz dowolnych osób trzecich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  7. Ceny są zawsze cenami stałymi. Ceny są niezmienne w trakcie realizacji zamówienia.
 4. FAKTURY
  1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę będzie Protokół Odbioru podpisany przez Odbiorcę zgodnie z artykułem 7 lub prawidłowo wykonana dostawa potwierdzona przez przedstawiciela Odbiorcy.
  2. Termin płatności liczony jest od daty dostarczenia do Huty Zabrze prawidłowo wystawionej faktury.
  3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki finansowe będą przekazane przez bank Odbiorcy, tj. dzień, w którym na zlecenie Odbiorcy konto Odbiorcy będzie obciążone przez bank przekazujący pieniądze na konto Dostawcy.
  4. Odbiorca może wstrzymać płatność należną Dostawcy w wysokości i na taki okres jaki będzie niezbędny dla zabezpieczenia Odbiorcy przed stratą wynikającą z nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, której to nieprawidłowości Dostawca nie usunął w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę.
  5. Faktura wystawiona niezgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług (VAT) nie będzie rozliczana do momentu uzyskania nowej, właściwie wystawionej faktury.
  6. Faktura powinna być dostarczona wraz z towarem lub usługą.
 5. TERMIN REALIZACJI Dostawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy (poszczególne jego etapy), w terminach opisanych w Umowie, załącznikach do niej lub w Zamówieniu.
 6. ZASADA POUFNOŚCI
  1. Dostawca zachowa w poufności wszelkie dane, informacje i dokumenty dostarczone lub udostępnione przez Huta Zabrze w związku z realizacją zamówienia.
  2. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania zamówienia pozostają własnością Huta Zabrze i nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja związanego z nimi zamówienia oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 7. REALIZACJA UMOWY DOSTAWY
  1. W przypadku, jeśli z Umowy wynika, że Przedmiot Umowy realizowany jest etapami, Dostawca poinformuje Odbiorcę o zakończeniu każdego etapu Przedmiotu Umowy na piśmie.
  2. Odbiorca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Dostawcy:
   1. powiadomi Dostawcę o nieprawidłowościach w wykonaniu danego etapu,
   2. w przypadku braku nieprawidłowości podpisze odpowiedni protokół potwierdzający, że dany etap został zakończony.
  3. Jeśli Odbiorca poinformuje, że którykolwiek z etapów Przedmiotu Umowy nie został prawidłowo wykonany i odmawia podpisania protokołu odbioru jego zakończenia Dostawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac w celu usunięcia wad i zakończenia realizacji danego etapu w terminie ustalonym z Odbiorcą, zaś procedura powiadamiania, o której mowa powyżej będzie stosowana ponownie aż do prawidłowego zakończania realizacji danego etapu potwierdzonego przez Odbiorcę w protokole podpisanym bez zastrzeżeń.
  4. Dostawca dostarczy do Huta Zabrze towar lub usługę wraz z instrukcjami obsługi i wymaganymi w zamówieniu dokumentami jakościowymi.
  5. Brak jakichkolwiek dokumentów lub ich niezgodność z wymaganiami zamówienia, niniejszymi OWZ lub obowiązującymi przepisami, wstrzymuje podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego lub realizację płatności za przedmiot zamówienia, do czasu dostarczenia prawidłowych i kompletnych dokumentów.
  6. Częściowa dostawa możliwa jest tylko za pisemną zgodną Huta Zabrze.
  7. Każdej dostawie musi towarzyszyć faktura i szczegółowa specyfikacja wysyłkowa, zawierająca numer zamówienia, zamówione pozycje, opis pozycji, dostarczoną ilość oraz wagę.
  8. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu, w którym Odbiorca podpisze Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający, że wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:
   1. Towary i Usługi zostały w całości wykonane zgodnie z Umową oraz najwyższą starannością;
   2. wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone pomyślnie i wykazały zgodność Przedmiotu Umowy;
   3. Odbiorca otrzymał całość przynależnej dokumentacji określonej w Umowie, Zamówieniu lub przepisami norm i prawa.
  9. Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego w ciągu 7 dni od zrealizowania prawidłowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy.
  10. Termin płatności biegnie od daty realizacji kompletnej dostawy. Za datę realizacji kompletnej dostawy uważa się datę dostawy kompletnego towaru lub usługi, wolnego od wad i uszkodzeń wraz z wymaganą pełną dokumentacją.
 8. CESJA/PODWYKONAWSTWO Dostawca nie może cedować, podzlecać wykonania, przenosić, obciążać zamówienia ani żadnej jego części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Huta Zabrze bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy.
 9. GWARANCJA JAKOŚCI
  1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru lub innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie wykonania Umowy lub Zamówienia.
  2. Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące.
  3. Jeśli, w okresie gwarancyjnym Odbiorca powiadomi Dostawcę o jakiejkolwiek wadzie projektowej, materiałowej lub wykonawczej lub o nieprawidłowej pracy Przedmiotu Umowy lub jej niezgodności z zapewnieniami wówczas Dostawca na własny koszt niezwłocznie usunie wadę.
  4. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia wady nie później niż w terminie 24 godzin od chwili powiadomienia. Wszelkie koszty z tym związane, w tym ponowna instalacja urządzeń rozmontowanych w celu uzyskania dostępu do Przedmiotu Umowy oraz koszty zbadania przyczyny zaistnienia wady oraz wszelkie szkody, jakie Odbiorca poniósł w związku z istnieniem wady pokryje w całości Dostawca, chyba że powstały one z wyłącznej winy Odbiorcy.
  5. W przypadku sporu dotyczącego przyczyny powstania jakiejkolwiek szkody, po stronie Dostawcy leży ciężar udowodnienia, iż szkoda jest spowodowana działaniami lub zaniechaniami, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Okres gwarancyjny będzie przedłużony o czas od dnia, w którym wada się ujawniła do dnia, w którym Dostawca wadę prawidłowo usunął. Okres gwarancyjny na naprawione lub wymienione części Przedmiotu Umowy kończy się z upływem 24 miesięcy od naprawy lub wymiany, jednakże nie później niż z upływem 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.
  7. Bez uszczerbku dla prawa dochodzenia kar umownych na podstawie pkt. 10.2., jeśli Dostawca nie usunie wady lub niezgodności w Przedmiocie Umowy w terminie wskazanym przez Odbiorcę w pisemnym zgłoszeniu gwarancyjnym Odbiorca będzie uprawniony wedle swego uznania do:
   1. odstąpienia od Umowy w całości lub w części i dochodzenia odszkodowania, lub usunięcia wady lub niezgodności na koszt i ryzyko Dostawcy, lub
   2. powierzenia usunięcia wady lub niezgodności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.
 10. KARY UMOWNE
  1. Jeżeli Dostawca nie dotrzyma któregokolwiek terminu określonego w Umowie, załącznikach do niej lub Zamówieniu Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Odbiorcy kar umownych w kwocie 0,5% Ceny Umownej netto za każdy dzień opóźnienia, aż do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
  2. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w czasie wyznaczonym mu przez Odbiorcę w wezwaniu gwarancyjnym wystawionym na podstawie pkt. 9.4. będzie zobowiązany do zapłaty Odbiorcy kar umownych w kwocie 0,5% Ceny Umownej netto za każdy dzień opóźnienia, aż do usunięcia wady.
  3. Jeśli rzeczywista szkoda poniesiona przez Odbiorcę wynikająca z opóźnienia Dostawcy przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Odbiorca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  4. Zapłata kar umownych zgodnie z artykułem 10 nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i jej harmonogramem oraz z obowiązku naprawy wady w Przedmiocie Umowy.
  5. W przypadku zastosowania postanowień punktu 10.1. Huta Zabrze SA będzie mieć prawo pomniejszyć kwotę płatności wynikającą z zamówienia odpowiadającą wysokości kar umownych. Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z płatności należności lub przelew bankowy na rzecz Huta Zabrze – Huta Zabrze wystawi notę obciążeniową opiewającą na wysokość kar umownych.
 11. SIŁA WYŻSZA
  1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie rezultatem działania Siły Wyższej. Zwyczajne zmiany warunków rynkowych lub zmiana siły nabywczej waluty lokalnej nie będą uznane za Siłę Wyższą.
  2. Za Siłę Wyższą uważa się każde wydarzenie o charakterze zewnętrznym, niezależne od człowieka, na które strona nim dotknięta nie miała wpływu, a które uniemożliwia wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy i któremu strona ta nie mogła zapobiec, którego nie mogła przewidzieć, którego skutkom nie mogła przeciwdziałać, ani ich usunąć w całości ani w części przy dochowaniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności następujące wydarzenia: trzęsienie ziemi, powódź, klęska żywiołowa lub epidemiologiczna, działania wojenne, inwazje, akty terrorystyczne, sabotaż.
  3. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej i powołująca się na nią powinna podjąć niezbędne kroki w celu zapobieżenia lub minimalizacji skutków jej działania oraz podjąć na nowo wykonywanie Przedmiotu Umowy niezwłocznie po ustaniu działania Siły Wyższej.
  4. Strona powołująca się na Siłę Wyższą powinna niezwłocznie poinformować drugą stronę o tym, że wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane wskutek Siły Wyższej. Informacja o istnieniu Siły Wyższej powinna być potwierdzona niezwłocznie na piśmie nie później niż w terminie 2 dni od jej zaistnienia i zawierać dowód na jej istnienie, opis charakteru zdarzenia Siły Wyższej, przewidywany czas istnienia jej skutków oraz przewidywany wpływ na realizację Umowy.
 12. PODWYKONAWCY
  1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy osobiście lub wyłącznie za pomocą podwykonawców zatwierdzonych przez Odbiorcę na piśmie.
  2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Odbiorcy za działania lub zaniechania osób przez siebie zatrudnionych, tak jak za własne działania lub zaniechania.
 13. NABYCIE WŁASNOŚCI
  1. Prawo własności Towarów i Usług użytych w celu realizacji Przedmiotu Umowy przechodzi na Odbiorcę bez żadnych ograniczeń w dniu dostarczenia ich do miejsca wskazanego jako miejsce odbioru.
  2. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów i będzie zobowiązany do wymiany lub naprawy na własny koszt którejkolwiek części Przedmiotu Umowy uszkodzonej lub utraconej przed dniem wykonania Przedmiotu Umowy bez względu na to w jaki sposób doszło do utraty lub uszkodzenia, chyba że doszło do tego z winy umyślnej Odbiorcy.
 14. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Odbiorca może rozwiązać Umowę, odstąpić od realizacji Zmówienia w całości lub w części bez podania przyczyny, w każdym czasie przez pisemne oświadczenie przedłożone Dostawcy. W takim przypadku;
   1. Dostawca zobowiązany jest podjąć kroki w celu rozwiązania swoich umów z podwykonawcami i poddostawcami, chyba, że rozwiązanie tych umów będzie ekonomicznie nieuzasadnione;
   2. Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie odpowiadające wartości tej części Dostawy, która została ukończona do dnia rozwiązania. Strony niezwłocznie uzgodnią kwotę uzasadnionych i udokumentowanych kosztów jakie Dostawca poniesie wobec podwykonawców zgodnie z zapisami umów z nimi zawartych w celu realizacji Umowy, a które zostaną mu zwrócone przez Odbiorcę.
  2. Odbiorca może rozwiązać Umowę, odstąpić od Zmówienia za 15 dniowym pisemnym uprzedzeniem w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z poniższych przyczyn dotyczących Dostawcy:
   1. niewypłacalności Dostawcy lub przeniesienia jego aktywów na rzecz wierzycieli,
   2. naruszenia postanowień Umowy lub nienależytego jej wykonania, jeśli takie naruszenie oraz jego skutki nie zostały usunięte przez Dostawcę w terminie 15 dni od otrzymania od Odbiorcy stosownego wezwania.
  3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy, Odbiorca ma prawo do:
   1. powiadomienia o tym fakcie banku w celu realizacji gwarancji bankowej,
   2. żądania zwrotu zaliczki,
   3. powierzenia realizacji Umowy osobie trzeciej na koszt Dostawcy i
   4. dochodzenia szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy.
 15. POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE
  1. Dla potrzeb OWZ przyjmuje się, iż “informacja poufna” oznacza informację o własności, technologii, wiedzę techniczną, umiejętności, wyniki doświadczeń, know-how, wynalazki, dane instrukcje, techniki, procedury, projekty, specyfikacje i inne informacje udostępnione jednej Stronie przez drugą lub te, które doszły do wiadomości Strony w związku z realizacją Umowy.
  2. Strony Umowy zobowiązane są do:
   1. zachowania ścisłej poufności co do Informacji poufnych ujawnionych bezpośrednio lub pośrednio przez drugą Stronę przed lub po dacie zawarcia Umowy;
   2. ograniczenia dostępu do Informacji poufnych i udzielanie ich jedynie tym pracownikom, którzy ich potrzebują w związku z realizacją Umowy;
   3. nieujawniania i podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia, że jego pracownicy nie ujawnią ani nie udostępnią osobie trzeciej Informacji poufnych;
   4. Jedna Strona bez uprzedniej zgody drugiej Strony nie może opublikować jakichkolwiek publicznych oświadczeń, informacji prasowych, fotografii ani innych materiałów dotyczących zakresu, wartości Dostawy lub innych szczegółów dotyczących Umowy takich jak np.: informacje o materiałach, urządzeniach użytych do jej realizacji, itp.
  3. Odbiorca zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 RODO, informuje, iż przetwarza Dane Osobowe Dostawcy na zasadach szczegółowo opisanych w klauzulach informacyjnych – dostępnych na stronie administratora tj. www.hutazabrze.com.pl
  4. Dostawca upoważniając jakiejkolwiek osoby do działania w jego imieniu i/lub na jego rzecz zobowiązuje się do poinformowania ich o treści niniejszych OWZ oraz okoliczności, iż w zakresie realizacji Umów z Odbiorcą ich dane osobowe zostały udostępnione innemu Administratorowi tj. Huta Zabrze SA z siedzibą w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 13 41-800 Zabrze, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iodo@hutazabrze.com.pl zasady przetwarzania danych osobowych u tego Administratora dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.hutazabrze.com.pl
 16. MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW Wszelkie sprawy sporne dotyczące zamówień lub ich realizacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Huta Zabrze.
 17. STOSOWANE PRAWO We wszelkich sprawach objętych niniejszymi OWZ, jak również we wszystkich przypadkach nieuregulowanych w OWZ, lecz związanych ze składaniem zamówienia lub jego realizacją stosowane jest wyłącznie polskie prawo.
Niniejsze OWZ obowiązują od dnia 01.04.2022r.