Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
archiwum

Aktualności

Brak wiadomości

Jakość i środowisko

Ochrona środowiska

Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej Zakład musiał sprostać bardzo restrykcyjnemu prawu unijnemu, co spowodowało też zdecydowaną zmianę podejścia do ochrony środowiska. Obecnie ważną zasadą jaką kieruje się Zarząd Huty Zabrze jest zasada zrównoważonego rozwoju, która mówi o zachowaniu zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym możliwość korzystania z nich przez obecne i przyszłe pokolenia.  Zgodnie z dyrektywą IPPC o zintegrowanym zapobieganiu i ograniczaniu zanieczyszczeń, nałożono na przedsiębiorstwa przemysłowe wymagania wdrażania wymagań najlepszych dostępnych technik NDT (ang. BAT). Przepisy prawa nakładają też obowiązki dochowania poziomów emisji i zużycia zasobów, oraz uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności.


W ostatnich kilku latach Huta Zabrze podjęła wiele działań mających na celu uregulowanie kwestii ochrony środowiska. W związku z tym Zakład przeszedł wiele prac  modernizacyjnych w ciągach technologicznych oraz zmian w infrastrukturze. Zasadnicze działania, mające na celu wywiązanie się z obowiązków wobec państwa i społeczeństwa, Huta Zabrze uzyskuje wszelkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności. Zakład posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w obu Zakładach, oraz odpowiednie pozwolenia dot. ilości wytwarzanych odpadów. Regularnie  płacone są opłaty za korzystanie ze środowiska. Co więcej w 2007r. podjęła decyzję o wdrożeniu w swoich strukturach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w zgodności z wymaganiami norm PN-ISO 9001 oraz PN-ISO 14001.

 

W myśl wdrożonego systemu zarządzania Zarząd opracował i zatwierdził Politykę Jakości i Środowiskową, gdzie deklaruje jednoznacznie, że nadrzędnym obowiązkiem Zarządu i pracowników jest realizacja produkcji i usług w sposób zapewniający zgodność z przepisami ochrony środowiska. Dotyczy to zarówno procesów wytwarzania wyrobów, świadczonych usług oraz zakupów materiałów i surowców stosowanych w tych procesach.

 

Wdrożony w Hucie Zarządzania system zarządzania zapewnia prowadzenie działań związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, zidentyfikowanymi zgodnie z odpowiednią procedurą systemową dla wszystkich tych obszarów działalności HZ, które mają wpływ na środowisko naturalne.


Cele i zadania środowiskowe zostały zdefiniowane i są monitorowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych. 


Główne cele środowiskowe obejmują m.in.:


Plan działań środowiskowych zawiera podział celów środowiskowych na długo i krótkoterminowe, oraz określa mierzalne wskaźniki osiągania tych celów. Dla osiągnięcia założonych celów, Zarząd Huty Zabrze prowadzi następujące działania:


Tak opracowane i zaplanowane działania oraz stworzona dokumentacja, gwarantują minimalizowanie negatywnego wpływu działalności Zakładu  na środowisko naturalne.